Bài 25: Choppiness Index

Choppiness Index là một chỉ báo thiết kế để xác định xem thị trường có phải đang trong tình trạng Choppy (hiện tượng đi ngang không xu hướng) hay không. Chỉ báo Choppiness không được áp dụng để dự đoán hướng thị trường trong tương lai, mà là một số liệu được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường

Xem thêm