Bài 2 :Đường xu hướng và kênh giá

Ở phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các khái niệm cơ bản trong đầu tư – xu hướng và các yếu tố cấu tạo nên xu hướng. Việc xác định xu hướng là yếu tố then chốt trong mọi phương pháp đầu tư, người đi ngược xu hướng sẽ gặp những rủi ro rất lớn.

Xem thêm