Bài 18: Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud là một chỉ báo rất phổ biến trong việc phân tích kỹ thuật. Đây là một công cụ để xác định xu hướng rất hiệu quả nếu kết hợp thêm các loại chỉ báo khác. Chúng ta hãy đi tìm hiểu thêm về đám mây Ichimoku này nào !

Xem thêm